Knjižnična zbirka

V knjižnični zbirki (cca. 4000 enot) imamo posredne vire. Hranimo tako konvencionalne in nekonvencionalne (CD-ji) primarne, sekundarne in terciarne informacijske vire. V zbirki so bibliografski viri, vendar prevladujejo faktografski. Zbirko dopolnjujejo učbeniki in delovni zvezki za učitelje. Naročeni smo tudi na izbrane serijske publikacije za otroke in mladino ter na publikacije za strokovne delavce iz izbranih področij. Velik poudarek je šolska knjižnica dajala referenčni zbirki strokovnega gradiva, ki je namenjena strokovnim delavcem šole, staršem, saj gre za edino šolo s prilagojenim programom na področju Bele krajine. V njej so viri, ki so ključni za strokovne delavce, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami, s področja medicine, psihologije, pedagogike, sociologije, fizioterapije, pravilniki, učni načrti. Nivo obravnavane snovi je ustrezno poljuden za strokovne delavce, ki so pedagoški delavci in starše učencev. Včasih pa tudi strokoven, npr.  logopedija, fizioterapija.

Gradivo je ločeno postavljeno za učence (C, P, M, ljudsko slovstvo, za ostala gradiva po prilagojenem UDK) in učitelje (UDK), na posebnih policah je referenčna zbirka. Imamo tudi posebno zbirko za dislektike, slabovidne in Rome.

V knjižnici izvajamo tudi ure knjižnično-informacijskega znanja. Vsak razred vsaj enkrat v šolskem letu obišče knjižnico. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi raznih predmetnih področij s šolsko knjižnico. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.

V knjižnici izvajamo tudi ure knjižnično-informacijskega znanja. Vsak razred vsaj enkrat v šolskem letu obišče knjižnico. Temeljni cilj izobraževanja učencev v knjižnici je informacijska pismenost, ki se lahko uresničuje ob povezavi raznih predmetnih področij s šolsko knjižnico. Učenci v knjižnici pridobivajo znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko izobraževanje.